Regional samverkansgrupp för suicidprevention i Värmland

Hela Värmland ska arbeta tillsammans för att antalet suicid i Värmland ska minska. Den regionala samverkansgruppen för suicidprevention ska bidra med samordning och stöd i gemensamma satsningar på information, utbildning och andra projekt som rör suicidprevention.

I den regionala samverkansgruppen ingår Värmlands alla kommuner, Region Värmland och flera andra organisationer som Suicide Zero, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), EBL-skolan och Hjärnkoll, Anonyma Alkoholister, RSMH Kalstasola, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Polisen och SOS Alarm.

Samverkansgruppen har möte en gång per termin. Medlemmarna i gruppen ingår också i arbetsgrupper. Dessa har fokus på kommunikation, konferens, utbildning och insatser, handlingsplan samt forskning och utveckling.

Handlingsplan 

Samverkansgruppen har tagit fram en handlingsplan för 2017–2019. En handlingsplan för kommande år ska tas fram inom kort. Enligt handlingsplanen för 2017–2019 behöver vi i Värmland:

  • Öka samverkan och samarbete mellan olika organisationer.
  • Göra insatser för identifierade riskgrupper.
  • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
  • Höja personalgruppers kompetens inom området suicidprevention.
  • Öka engagemang och kunskap hos befolkningen.

Läs den regionala handlingsplanen här

Läs lokala handlingsplaner

Information och utbildning

En av samverkansgruppens viktigaste uppgifter är att utveckla kompetens inom området suicidprevention, i ett brett perspektiv. Samverkansgruppen erbjuder till exempel konferenser, kurser, föreläsningar och e-utbildningar.
Läs mer om konferens och utbildnining

Minnesanteckningar

Samverkansgruppen har möten två gånger per år. 
Läs minnesanteckningarna här

Så började det

År 2008 tog Sveriges regering beslut om nollvision för självmord. Några år senare, 2015, fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Samma år tog dåvarande landstingsstyrelsen ni Värmland ett beslut som ledde till att:

  • Landstinget i Värmland tog initiativ till en analys av området självmordsförebyggande arbete tillsammans med kommunerna i länet.
  • En handlingsplan togs fram tillsammans med berörda huvudmän.
  • En regional samordningsfunktion inrättades och finansierades genom statsbidrag.

Läs mer om nationell och regional samordning av suicidprevention (folkhalsomyndigheten.se)