Alkoholförebyggande arbete

Målet för Sveriges alkoholpolitik är att minska medicinska och sociala skador av alkohol. Förebyggande arbetet handlar om att minska tillgängligheten och skadliga vanor.

Länsgemensamt förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) i Värmland samordnas av länsstyrelsen och utgår från en gemensam strategi.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens remissversion av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana.

Levnadsvanor som inkluderas i riktlinjen är:

  • tobaksbruk (rökning och snusning)
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor

Vid exempelvis riskbruk av alkohol hos vuxna bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal. Region Värmlands arbete utgår från regionsövergripande vårdprogram för sjukdomsförebyggande metoder

Hälso- och sjukvårdens roll

Hälso- och sjukvården har en viktig roll att identifiera riskbruk av alkohol. För att identifiera riskbruk av alkohol ställs frågor om mängd alkohol per vecka och mängt alkohol vid ett tillfälle. Vid behov kan också screeningsinstrumentet AUDIT användas. Rådgivande samtal om alkohol innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten för att stödja personen att minska sin alkoholkonsumtion.

Länkar till dokument och webbsidor med information om levnadsvanor