Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer för att stödja personer att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Riktlinjerna berör metoder för att förbättra hälsa och behandla sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Prioriterade grupper är:

  • vuxna med särskild risk
  • vuxna som ska genomgå operation
  • gravida
  • barn och unga under 18 år (2–5 år, 6–12 och unga under 18 år)

Patienters rätt till hjälp och stöd

Alla patienter har rätt att få kunskap om och möjlighet att påverka sina levnadsvanor och därigenom minska sin sjukdomsrisk och bör erbjudas hjälp och stöd med någon form av rådgivande samtal. Utgångspunkten är ett hälsofrämjande samtal som stödjer individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den. Samtalet utformas som en stödjande dialog som utgår från patientens egen upplevelse av levnadsvanan och tar hänsyn till patientens motivation till förändring. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i samtalet är framförallt att ge patienten kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling.

Riktlinjens övergripande rekommendationer är rådgivning/samtal från hälso- och sjukvården i olika nivåer:

  • erbjuda kvalificerad rådgivning till personer med ohälsosamma matvanor
  • erbjuda kvalificerad rådgivning till personer med tobaksbruk
  • erbjuda rådgivning med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet
  • erbjuda rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol