Nära vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland

Välkommen till Nära Vård i Värmland. Här kan du läsa mer om vad omställningen till Nära vård betyder, hur målbildsarbetet går till samt hitta information om hur du som medarbetare eller invånare kan vara med i omställningen. Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland.

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ställer tillsammans om till en Nära vård, en omställning som involverar alla värmlänningar. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg för att möta utmaningen med växande befolkning och förändrad ålderssammansättning.

Individen i centrum

Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Du ska veta vad du kan göra för att leva hälsosamt och hindra ohälsa. Du ska känna till vart du kan vända dig om du behöver rådgivning eller stöd och vilka verktyg som finns att använda. Vi som vårdgivare ska stötta dig och erbjuda den vård du behöver, när du behöver den och på det sätt som du behöver. Omställningen innebär att byta fokus från "Vad är fel på dig?" till "Vad är viktigt för dig?".

En nödvändig utveckling för att räcka till 

Historiken är glädjande - svensk hälso- och sjukvård har gjort stora framsteg vilket gör att vi lever längre och mår bättre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga är nu kroniska tillstånd eller kan botas helt. Det gör också att andelen äldre och kroniskt sjuka i befolkningen ökar, samtidigt som andelen människor i arbetsför ålder minskar. Den förändrade befolkningsutvecklingen innebär att vi behöver hitta nya sätt att arbeta på för att räcka till. Vi har en begränsad mängd resurser att använda, både gällande ekonomi och personal.

Nationell, regional och lokal omställning

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Målet är att skapa en lättillgänglig, samordnad, jämlik och nära hälsa, vård och omsorg som också är kostnadseffektiv. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. 

Nära vård innebär en klok användning av våra gemensamma resurser. En mer tillgänglig, närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya sätt att arbeta innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler. Nära vård är inte en ny organisation eller ett nytt namn på dagens primärvård, även om primärvården utgör ett nav i den nära vården.