Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter.

Innehåll på sidan:

Samarbete mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård

Målet med samarbetet är att säkerställa ett likvärdigt och bra omhändertagande av patienter utanför sjukhusen i länet.

  • Kommunernas MASar har avstämningar en gång per vecka med regionens kontaktpersoner samt Smittskydd, för att förankra rutiner och skapa förutsättningar för trygghet i vårdens övergångar.
  • Kommundirektörerna har avstämning med delar ur delar ur regionledningen en gång i veckan.
  • Samtliga socialchefer har avstämning med delar ur regionens sjukvårdsledning en gång i veckan för strategiska frågor.
  • Enhets- och verksamhetschefer i primärvården möter MAS/socialchef efter behov.   

Basala hygienrutiner 

Film från Region Örebro visar hur man som vårdpersonal skyddar sig mot covid-19. 

Vårdhandboken

På Vårdhandbokens webbplats finns information om basala hygienrutiner och arbetskläder. Här kan du också testa dina kunskaper. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

Socialstyrelsens utbildningar om hygien och skyddsutrustning

Nationella undervisningsfilmer om basala hygienrutiner

Övergripande information från Smittskydd Värmland 

Provtagning

Provtagning av patienter i kommunal vård och omsorg

Provtagning för covid-19 i samband med inflyttning till särskilt boende för äldre, LSS-boende samt växelvård och korttidsboende

Covid-19, provtagning på patienter på säbo, korttidsboende, hemsjukvård, LSS-boenden samt med personlig assistent i kommunerna

Personalprovtagning

Information om PCR-provtagning för vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19.

Provtagningsinstruktion: Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Antikroppstest för patientnära personal

Samtlig patientnära personal inom region och kommun har under sommaren och tidig höst erbjudits antikroppstestning. Nu pågår uppsamlingsomgångar för de medarbetare som av olika skäl inte haft möjlighet att testa sig under sommaren.

Smittspårning

Smittspårning syftar främst till att informera kontakter som varit utsatta för smitta, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra.

För smittfriförklaring av patient och återgång i arbete för personal med misstänkt eller bekräftad covid-19, se smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation, under rubriken Behandlande läkares ansvar och smittskyddsblad.

Vaccination

Smittskydd Värmlands information, stöd och rutiner till dig som ska vaccinera.

Transporter

Transport från, till och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin 

Läkemedel

Hantera läkemedel inom kommun

Film om palliativ symtomlindring vid covid-19 

Mätning och uppföljning av BHK

Under rådande situation är det av högsta vikt med 100 procent följsamhet till BHK för att minska risken för smittspridning inom vården. Det gäller inte enbart covid-19 utan här måste också risken för spridning av multiresistenta bakterier och andra smittämnen beaktas. Utbrott av exempelvis multiresistenta bakterier där kohortvård för covid-19 bedrivs kan vara en risk om följsamheten till BHK inte är 100 procent. Region Värmland har därför beslutat att följsamheten till BHK ska följas upp med månatliga mätningar tills vidare. Mätningarna är ett instrument för vårdens chefer att arbeta med för att säkerställa noggrann följsamhet till livsviktiga rutiner.

Riktlinje - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete
Rutin - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Information om corona på olika språk

Här finns informationsmaterial på olika språk om covid-19.  

Vanliga frågor och svar

 

Samlad information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval