Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun

Innehåll på sidan:

Samarbete mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård

Målet med samarbetet är att säkerställa ett likvärdigt och bra omhändertagande av patienter utanför sjukhusen i länet.

  • Kommunernas MASar har regelbundna avstämningar 1-2 gånger per vecka med regionens kontaktpersoner samt Smittskydd, för att förankra rutiner och skapa förutsättningar för trygghet i vårdens övergångar.
  • Kommundirektörerna har avstämning med delar ur regionens sjukvårdsledning en gång i veckan.
  • Samtliga socialchefer har avstämning med delar ur regionens sjukvårdsledning en gång i veckan för strategiska frågor.
  • Enhets- och verksamhetschefer i primärvården möter MAS/kommunchef efter behov.   

Basala hygienrutiner

Skydd mot smitta av covid-19 från Region Jönköpings län.

Vårdhandboken

På Vårdhandbokens webbplats finns information om basala hygienrutiner och arbetskläder. Här kan du också testa dina kunskaper. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

Socialstyrelsens utbildningar om hygien och skyddsutrustning

Nationella undervisningsfilmer om basala hygienrutiner

Rutiner 

Smittskydd Värmland

Folkhälsomyndigheten

Mätning och uppföljning av BHK

Under rådande situation är det av högsta vikt med 100 procent följsamhet till BHK för att minska risken för smittspridning inom vården. Det gäller inte enbart covid-19 utan här måste också risken för spridning av multiresistenta bakterier och andra smittämnen beaktas. Utbrott av exempelvis multiresistenta bakterier där kohortvård för covid-19 bedrivs kan vara en risk om följsamheten till BHK inte är 100 procent. Region Värmland har därför beslutat att följsamheten till BHK ska följas upp med månatliga mätningar tills vidare. Mätningarna är ett instrument för vårdens chefer att arbeta med för att säkerställa noggrann följsamhet till livsviktiga rutiner.

Riktlinje - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete
Rutin - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Läkemedel

Hantera läkemedel inom kommun

Film om palliativ symtomlindring vid covid-19

Personalprovtagning

Från 13 maj 2020 finns en central samordningsenhet som administrerar all provtagning av vård- och omsorgspersonal i region och kommun.

Närmaste chef värderar utifrån rutin provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete. För personal som är aktuell för provtagning:

Vård- och omsorgspersonal ska inte använda egenprovtagning via 1177.se vid misstänkt covid-19-infektion.

Vanliga frågor och svar om provtagning av personal

Ansvar för provtagningen

Provtagning av vård- och omsorgspersonal tidbokas via den centrala samordningsenheten. Provtagningen ombesörjs av Regionhälsans personal i Karlstad, i Arvika sköts detta av personal på akutmottagningen respektive jourcentralen, i Torsby på luftvägsmottagningen.

Centrala samordningsenheten ansvarar för bokning och svar

Förfrågningar tas emot och provtagning sker måndag-söndag. Den centrala samordningsenheten ansvarar för provtagningsunderlag samt bevakning av inkommande svar. Negativa svar rings ut från samordningsenheten, positiva svar hanteras av Regionhälsans läkare veckans alla dagar.

Syfte med provtagning

Observera att personalprovtagning ska ske tidigt i sjukdomsförloppet, helst dag 1-4 och är aktuell för medarbetare med lindriga symtom Syftet med provtagning är att vid negativt prov kunna återgå i arbete tidigare än efter 7 dagar samt vid positivt prov möjliggöra tidig diagnos och därmed förhindra smittspridning. Provtagning av personal kan också bli aktuellt vid smittspårning. Personalprovtagning är inte aktuell om det gått mer än 7 dagar sedan insjuknandet eller om man tidigare haft en påvisad covid.-19-infektion.

Läs mer om PCR-provtagning i Region Värmland.

Provtagningsinstruktion: Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Antikroppstest för patientnära personal

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samarbete med regioner och länsstyrelser säkerställa förutsättningar för testning av antikroppar gällande covid-19.

Från och med vecka 30 till och med vecka 40 kommer personal i Värmland inom regionens hälso- och sjukvård, kommunernas vård- och omsorg samt andra med patientnära kontakter att få erbjudande om att boka provtagning för antikroppstest.

I ett senare skede kan även andra prioriteringsgrupper bli aktuella. Vi återkommer med information.

Information om corona på olika språk

Här finns informationsmaterial på olika språk om covid-19.  

Vanliga frågor och svar

 

Samlad information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen