Nationell överenskommelse - insatser inom området psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffar varje år en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa. Medel för insatser fördelas mellan kommuner och regioner. Medlen kan användas för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Den nationella överenskommelsen sluts mellan socialdepartementet och SKR. Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 innehåller fyra områden för länsgemensamma insatser, aktiviteter och stimulansmedel:

  • Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med samsjuklighet.
  • Patienter och brukare som aktiva medskapare av vården och omsorgen.
  • Ett stärkt suicidpreventivt arbete.
  • Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga (ungdomsmottagningar).

Två koordinatorer, en från Region Värmalnd och en från länets kommuner, tillsattes 2020 för att samordna och koordinera arbetet i länet med hantering av stimulansmedlen och revidering av befintlig handlingsplan. De ska också arbeta för utökad samverkan med brukar- och anhörigorganisationer och vara samordnare i samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa, RKPH. 

Region Värmland är projektägare, enligt ställningstagande i Värmlandsrådet.