Cancervård i Värmland

Här hittar du information om hur Region Värmland arbetar för att utveckla och förbättra cancersjukvården både nationellt och lokalt.

Här finns information om arbetet med att utveckla cancervården i Värmland. Information om olika cancerdiagnoser, -behandlingar, stöd & hjälp om du eller någon närstående drabbats av cancer finns på 1177s temasidor om cancer.

Cancerstrategi

Arbetet med att utveckla cancervården i Värmland utgår från den nationella cancerstrategin från 2009. I den finns förslag på ett antal åtgärder på hur landsting och regioner på ett resurseffektivt sätt kan utveckla och förbättra cancersjukvården i Sverige.

Cancerstrategins fem övergripande mål är:

  • Minska risken att insjukna i cancer
  • Förbättra omhändertagandet
  • Förlänga överlevnad och förbättra livskvaliteten efter diagnos
  • Minska regionala skillnader i överlevnad
  • Minska skillnad mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.

Cancerstrategin genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Landstinget i Värmland driver och deltar i en mängd projekt för att utveckla och förbättra cancersjukvården. Till grund för implementeringen hos sjukvårdshuvudmännen ligger en årlig överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. En viktig del i arbetet är införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF).

Organisation

Lokalt samordnas arbetet via Cancerrådet i Värmland. Landstinget i Värmland ingår i den regionala samverkan Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro. Nationellt samordnas arbetet med att uppnå en jämlik cancervård av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kontakt

Charlotta Gestblom
Ordförande i cancerrådet
Verksamhetschef klinisk patologi
+4654191191
Charlotta.Gestblom@regionvarmland.se

Eva Wassén Eriksson
Samordnare cancerrådet
Utvecklingsledare
eva.eriksson@regionvarmland.se