22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem avseende avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.

Nivå:

1

Remittent:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut/Leg. sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika aktiviteter under dagen. Behov finns av både auditivt och visuellt anpassat påminnelsestöd och behovet kan inte tillgodoses med enklare lösningar.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende tid, planering och genomförande.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Batteribyte bekostas av brukaren.


Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på organisations- och planeringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga. Bedöm även den motoriska förmågan för hantering av hjälpmedlet.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter, detta är särskilt viktigt.
 • Överväg om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och eller med rutiner och strategier anpassade för personen och eller produkter i allmän handel. Om detta inte är tillräckligt komplettera med lämpligt hjälpmedel. Börja med ett enklare hjälpmedel.
 • Ta reda på om personen har en fungerande smartphone och hur den används. Bedöm om den kalenderfunktion som finns i personens egen smartphone är tillräcklig för att personen ska få struktur på vardagen. Använder personen till exempel kameran och andra grundfunktioner och appar som kan vara aktuella?
 • Överväg om det är viktigt för personen att hjälpmedlet är diskret.
 • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet i vardagen.
 • Ett långsiktigt motivationsarbete kan behövas då personen kan ha svårt med förändringar, att se helheten eller att förstå syftet med hjälpmedlet.
 • Behöver personen ett visuellt eller auditivt hjälpmedel eller både och?
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Personen skall vara i behov av Handiprogrammets, MEMOplanners, Memo Assists eller Håll Kolls tydliga och förenklade layout.
 • För att få en MEMOplanner förskriven ska personen vara i behov av en stationär bas med möjlighet till fjärrstyrning.
 • Är det en fördel eller en nackdel att kalender och telefon finns i samma produkt? Till exempel har personen svårt att hantera två funktioner i samma produkt eller har personen svårt att hålla ordning på flera saker samtidigt?

Utprovning

Hårdvara: Handi One och MEMOplanner medium 2.

 • Skicka remiss till Hjälpmedelsservice. (Använd remissblankett till handdator/programvara. För de enheter som använder Cosmic, skickas remiss i detta system, välj vårdbegäran).
 • Hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelsservice bedömer utifrån remiss i samråd med förskrivaren om personen uppfyller kriterierna för förskrivning av i första hand Handi One eller MEMOplanner medium. Utprovning sker i samverkan med förskrivare och hjälpmedelskonsulent.
 • Utvärdering sker efter fyra veckor. När personen behöver stöd från omgivningen är det viktigt att utbilda stödpersoner redan under utprovningstiden så att man kan få en uppfattning av hur hjälpmedlet skulle kunna fungera i personens vardag.
 • Vid behov utses person eller personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuellt andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner. Informera om att grundutbildning i Handiprogrammet ges fem gånger per år.
 • Börja inlärningen i en konkret situation där personen är motiverad att använda hjälpmedlet.
 • Börja med att introducera till exempel kalenderfunktionen och lägg in några få påminnelser som är positiva för personen.
 • Utprovningen bör ske utifrån personens tidigare vana av IT-baserade produkter, vissa personer klarar mycket väl av att introduceras i flera funktioner samtidigt.
 • Utarbeta rutiner för hur man handhar hjälpmedlet till exempel ladda batterier, ändra inställningar.
 • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.
 • Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och omfattning för personen.

Mjukvara/programvara: Handikalender (iOs), Handi5 SW (Android) Memo Assist(iOs) och Håll Koll Premium (iOs).

 • Ta reda på om personen har en smartphone som är kompatibel med programvaran och som rekommenderas av leverantörerna.
 • Skicka remiss till Hjälpmedelsservice. (Använd remissblankett till handdator/programvara. För de enheter som använder Cosmic, skickas remiss i detta system, välj vårdbegäran).
 • Hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelsservice bedömer utifrån remiss i samråd med förskrivaren om personen uppfyller kriterierna för förskrivning av i första hand Handikalender eller Handi5 SW, i andra hand Memo Assist och Håll Koll.
 • Utprovning sker i samverkan med förskrivare och hjälpmedelskonsulent.
 • Utvärdering sker efter fyra veckor. När personen behöver stöd från omgivningen är det viktigt att utbilda stödpersoner redan under utprovningstiden så att man kan få en uppfattning av hur hjälpmedlet skulle kunna fungera i personens vardag

Sortiment:

Handi One, Abilia
Handi är ett tids- och planeringshjälpmedel med en handdator som plattform. För att öka självständighet och delaktighet kan personer med kognitiva funktionsnedsättningar behöva stöd för att hantera abstrakta begrepp, skapa struktur och sammanhang. Handin har en anpassningsbar kalenderfunktion med "kvartursfunktion", men även andra funktioner som prisräknare, miniräknare, album, kontakter, anteckningar, röstanteckningar, formulär, formulärsvar, musik, krisplan och bildsamtal. Kan fjärrstyras via MyAbilia.

MEMOplanner medium 3, Abilia
MEMOplanner är ett tids- och planeringshjälpmedel. En digital kalender med listvy eller tidpelare (prickar som släcks alltefter tiden går). Aktiviteter kan visas med text och eller bild, checklista kan kopplas. Talstöd. Fjärrstyrning via MyAbilia. Aktiviteter kan kvitteras och stödpersoner kan se att aktiviteten har blivit utförd. Hårdvaran är en surfplatta och är tänkt att vara stationär. Levereras med strömförsörjning, väggfäste, förvaringsväska och färdigt MyAbilia-konto. Går även att få den speglad i privat smartphone (Android). Levereras med licens som ger tre års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia, går att förlänga.

Handi5 SW, Abilia
En programvara för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Handi5 SW kan installeras på Android–baserade smartphones. Handi5 innehåller startskärm, tangentbord, Acapela talsyntes samt följande Handifunktioner: album, anteckningar, checklista, formulär, formulärsvar, kalender, kontakter, krisplan, prisräknaren, röstanteckningar, SMS, snabbinställningar, spelaren och telefon. Efter installation är det möjligt att använda enbart Handifunktionerna, eller komplettera med applikationer som t ex e-post, sociala medier, reseplanerare, tv-tablåer med mera. Genom att använda den startskärm som ingår i Handi5 kan man begränsa innehållet och även bestämma om användaren själv ska kunna ladda hem nytt. Går att fjärrstyra via MyAbilia. Provas ut i samråd med hjälpmedelskonsulent. Handi5 SW kan uppdateras fritt i tre år. Därefter behöver licensen förlängas.

Handikalender för iOs och Android, Abilia
En programvara för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Handikalendern kan installeras på iOs-baserade och androidbaserade smartphones och surfplattor. En applikation som bygger på Handiprogrammet och är avsedd för personer som vill ha ett avancerat tidsstöd i en lättanvänd kalender. En licens som kopplas till ett användarkonto i MyAbilia, gäller i tre år, kan förlängas.

MemoAssist app för iOs Funktionsverket
MemoAssist är en programvara med en lättanvänd bild- och ljudbaserad kalender som har utformats för personer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning. Alla aktiviteter kan kopplas till en bild. Personen kan skapa guider till en aktivitet med steg-för-steg-instruktionerkan. Kan fjärrstyras. Endast för iOs.
Observera att detta är en konsumentprodukt! Förbindelse rekommenderas då patientsäkerhetslagen inte gäller.

HållKoll Premiun för iOs Picomed
HållKoll är ett hjälpmedel och består av modulerna kalender, checklista och timer. Modulerna är fristående men är även möjliga att koppla ihop. Genom att koppla checklistor och timer till händelser och aktiviteter i kalendern så får personen bättre koll på vad som ska göras, under vilken tid och får en översyn över dagens alla händelser. Endast för iOs.
Observera att detta är en konsumentprodukt! Förbindelse rekommenderas då patientsäkerhetslagen inte gäller.

Vid förskrivning av hårdvara med digital kalender eller vid förskrivning av programvara i sin privata smartphone/surfplatta bekostar personen själv sitt eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och SMS-kostnader, samt andra kostnader som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det åligger förskrivaren att försäkra sig om att personen är medveten om och accepterar detta innan förskrivning.

Uppföljning

 • Planera in uppföljningstillfällen redan vid förskrivningstillfället tillsammans med eventuell stödperson.
 • Det kan ta flera år innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.
 • Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt, men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.
 • Hjälpmedelskonsulent bevakar att uppföljning har skett efter ett år. Beroende på hur personen använder sin handdator görs en individuell plan på hur vidare uppföljning ska ske.
 • Vid uppgradering av handdator kontakta hjälpmedelskonsulent.