24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

som kognitivt hjälpmedel

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt abstraktions-, perceptions- och inlärnings- och minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter att planera uppgifter stegvis, genomföra, avsluta och upprätthålla aktiviteter som till exempel att styra och använda teknik i hemmiljön.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende omgivningskontroll.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Batteribyte bekostas av brukaren.


Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på abstraktions-, perceptions- och inlärnings- och minnesförmåga. Bedöm även den motoriska förmågan för hantering av hjälpmedlet.
  • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
  • Att hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter är särskilt viktigt.
  • Överväg först om personen kan klara aktiviteten med det som finns i omgivningen och eller produkter i allmän handel.
  • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet i vardagen.

Utprovning

  • Vid behov utses person eller personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuellt andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner.
  • Börja inlärningen i en konkret situation där personen är motiverad att använda hjälpmedlet.
  • Utarbeta rutiner för hur man handhar hjälpmedlet till exempel ladda och byta batterier, ändra inställningar.
  • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.

Sortiment:

Andromeda Socket, Abilia
En manöverkontakt som ger möjlighet att trådlöst kunna tända och släcka lampor och sätta påoch av olika apparater. Den kan lätt flyttas mellan olika vägguttag och kan styras på tre olika sätt; med en IR-sändare, en Radiosändare eller en ansluten manöverkontakt.

Kari styrbox Falck 5700 Abilia
En reläbox som gör det lättare att styra och aktivera elektrisk utrustning, batteridrivna apparater och utrustning som styrs av en fjärrkontroll (IR-styrd).

Knappar till styrbox
Liten Buddy Button Abilia
Tålig och lättryckt fot/handkontakt finns i flera färger och mönster.

Stor Buddy Button Abilia
Tålig och lättryckt fot/handkontakt finns i flera färger och mönster.

Stor och enkel fjärkontroll Falck 5716 Abilia
En fjärrkontroll med 16 nedsänkta fält som kräver liten tryckkraft. Fjärrkontrollen kan kopiera signaler från till exempel TV, CD, DVD digitalbox och annan IR-styrd utrustning.

Uppföljning

Det kan ta flera år innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.