Förskrivning

Här hittar du information angående upphandling och ansvarsfördelning för förskrivning av hjälpmedel för inkontinens och urinretention för Region Värmland och kommun.

Inkontinenshjälpmedel ingår fr.o.m. 2013-01-01 i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

Verksamhetschef respektive den medicinskt ansvarige/enhetschef har till uppdrag att utse vem som är behörig av hälso- och sjukvårdspersonal att få förskrivningsrätt. Den ansvarige ska göra en bedömning av personalens utbildning och kompetens (se Vårdhandboken).

Privata vårdgivare måste ha ett uppdrag från region/kommun för att kunna skriva ut inkontinenshjälpmedel till personer via vårt upphandlingsavtal.

Region Värmland ansvarar för förskrivning till personer som själva eller tillsammans med ledsagare kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning/vårdcentral eller specialistklinik eller tillhör LSS och bor i ordinärt boende. LSS = stöd och service till vissa funktionshindrade i form av personlig assistent. Detta gäller oberoende om personen har privat personlig assistans eller inte.

Kommunerna ansvarar för förskrivning till vårdtagare i särskilt boende, olika former av avlastning- och korttidsboende, personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och till personen i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården.

Sjukvårdshuvudmannen har ansvar för vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som får förskrivningsrätt. Detta regleras i författningarna och ska ske i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Statsbidraget som baseras på invånarantalet i länet, gäller för personer i ordinärt boende. Region Värmland och kommuner fördelar bidraget enligt gällande avtal och fördelningsnyckel procentuellt.

Enheten för Asyl och flyktingsfrågor på Region Värmland administrerar kostnaderna för asylsökande i Värmland. Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt, läs mer här.


Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till MMC-patienter.
 

Det finns i Värmland ett team med olika yrkesgrupper som arbetar med frågor och omhändertagande av MMC-patienter som går från barn till vuxen. Om du förskriver inkontinensartiklar till MMC -patienter, kontrollera att patienten har en kontakt med uroterapeut.