Våra insatser

Insatserna på vuxenhabiliteringen syftar till att klienterna utifrån behov och förutsättning ska utvecklas och bibehålla bästa möjliga funktion, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Därtill syftar insatserna till att klienterna ska ges goda förutsättning för ett självständigt liv, aktivt deltagande i samhällslivet och jämställda levnadsvillkor. Verksamheten genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att bevara, förstärka och utveckla det som fungerar och ha fokus på klientens egna resurser. Insatserna ska leda till att klienten och dess nätverk får verktyg och strategier för att hantera olika vardagssituationer.

Exempel på insatser är bedömnings- och behandlingsinsatser för klienter/patienter, stödinsatser till närstående, samverkan med andra aktuella aktörer. Genom utbildnings- och handledningsinsatser arbetar habiliteringen också för att uppmärksamma och sprida kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor och situationer som kan medföra risker för hälsan.