1.1 Handbokens syfte

Bakgrund

Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden ska enligt "Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd" verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.
Handboken innehåller allmän information för hjälpmedelsverksamhet inom Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
Syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ingår inte.

Syfte

Ge information och vägledning om hjälpmedelsförsörjning och om vilka regelverk som gäller för hjälpmedelsverksamhet i Värmland.


Uppdatering

Handboken uppdateras kontinuerligt.

Förslag om uppdateringar av handboken kan lämnas till Hjälpmedelsservice hjalpmedelsservice.karlstad@regionvarmland.se eller via de samverkansformer som finns exempelvis ”Nätverket för hjälpmedelsfrågor i Värmland”, sortimentsgrupper och brukarmedverkan.