7.1 Brukarens ansvar

Hjälpmedel förskrivs till brukaren som ett lån med nyttjanderätt. Hjälpmedlen är formellt huvudmannens egendom och ska återlämnas när de inte längre behövs.

Brukaren ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. I ansvaret ligger att vårda hjälpmedlet väl och tillse att det inte förkommer eller förstörs.

Om brukare själv köpt hjälpmedel (som inte förskrivits) ansvarar denne också för eventuella kostnader i samband med service/underhåll.

Brukaren förbinder sig:

  • Att följa de instruktioner och anvisningar som ges av förskrivaren samt i hjälpmedlets bruksanvisning
  • Att ta kontakt med förskrivare vid förändrat behov
  • Att på egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt
  • Att ta kontakt med anvisad enhet när hjälpmedlet inte fungerar som avsett och att rengöra hjälpmedlet innan det lämnas för avhjälpande underhåll.
  • Att inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel
  • Att meddela regionen/kommunen om hjälpmedlet skadas, tappats bort eller blivit stulet.
  • Att ta kontakt med förskrivare vid tillbud/olycka i samband med användandet av hjälpmedlet
  • Att ta kontakt med anvisad enhet vid flytt utanför kommunen.