7.5 Missnöje/överklagan

Alla brukare ska bemötas värdigt och professionellt. Brukaren ska ha ett reellt och aktivt inflytande i förskrivningsprocessen men det är förskrivaren som ansvarar för valet av den specifika produkten utifrån behovsbedömningen.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) styr vilka skyldigheter landstinget och kommunen har.

Det finns inga formella möjligheter för brukaren att överklaga ett beslut. Om brukaren inte är nöjd ska hon eller han i första hand vända sig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef.

Inom varje verksamhet ska det finnas ett system för synpunktshantering.

Om brukaren har synpunkter på insatsen kan hon eller han även vända sig till patientnämnd hos respektive huvudman.

Flertalet av kommunerna i Värmland har avtal med Region Värmlands Patientnämnd.