04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut

Leg. fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättnigar som innebär:

 • gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm
 • motorisk oro
 • nedsatta emotionella funktioner
 • nedsatt koncentrationsförmåga
 • nedsatt rum- och kroppsuppfattning
 • nedsatta perceptuella funktioner

Kriterier:

Nedsatt aktivitetsförmåga och/eller begränsad delaktighet på grund av minst tre av målgruppens funktionsnedsättningar och som varat mer än tre månader.

Mål med hjälpmedlet:

Ökad uthållighet, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning till följd av bättre sömn- och dygnsrytm. Minska stress, ångest och oro.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl och eller funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

 


Råd i förskrivningsprocessen

Tyngdtäcke är ej förskrivningsbart till barn under 3 år.

Grav nedsättning av sömnfunktion och nedsatt dygnsrytm innebär:

 • Insomningssvårigheter (mer än 45 minuter att somna).
 • Sömnsvårigheter förekommer frekvent.
 • Vaknar mer än två gånger per natt och svårt att somna om.
 • Vaknar för tidigt i förhållande till vardagens aktiviteter och har svårt att somna om.
 • Sover för mycket eller för lite eller vid fel tillfälle i förhållande till vardagens aktiviteter.

Motorisk oro

 • Svårt att sitta och ligga still.
 • Svårt att klara ändamålsenliga aktiviteter (påbörja/avsluta).
 • Motorisk hyperaktivitet.

Nedsatta emotionella funktioner

 • Oro och ångest.
 • Tvångstankar.
 • Irritation, ilska.
 • Svårighet att kontrollera känslor som vredesutbrott och /eller hot.
 • Mani.

Nedsatt rums- och kroppsuppfattning

 • Svårt att avgöra de egna kroppsdelarnas position, var kroppen börjar och slutar och hur den förhåller sig till rum och föremål.

Nedsatta perceptuella funktioner

 • Över- eller underkänslighet för sinnesintryck.
 • Nedsatt filtreringsförmåga det vill säga att inte ha förmåga att sortera sinnesintryck.

TYNGDTÄCKE

Bedömning tyngdtäcke

Bedöm (enligt kartläggning)

 • barnets funktioner/funktionsnedsättning som ger problem i vardagen.
 • hur barnets dagliga aktiviteter fungerar.
 • barnets sömn- och dygnsrytm.
 • barnets sovmiljö och kvällsrutiner.

Bedöm om kraven om förskrivning av tyngdtäcke uppfylls utifrån riktlinjens målgrupp och kriterier.

Bedöm om barnets rutiner och vanor behöver ändras till exempel:

 • minst 30 - 60 minuters fysisk aktivitet per dag såsom att vara utomhus och leka aktiva lekar och/eller motionera
 • få dagsljus under dagen, undvika ljus sent på kvällen.
 • ha goda vanor för regelbunden dygnsrytm och regelbundna kostvanor.
 • undvika koffeinhaltiga drycker som kaffe, te, läsk, energidryck och alkohol innan sänggåendet.
 • undvika blått ljus från olika typer av skärmar.
 • kan förändringar i miljön förbättra sömnen?
 • behöver personen ljud eller ljus på annat sätt för att kunna sova?
 • vad är lagom temperatur för att sova bra?
 • prova använda filt eller tyngre sovtäcke, sovsäck eller annat för att göra bädden ombonad och trygg utifrån personens behov.

Utförlig dygnsbok ska föras innan förskrivning av tyngdtäcke (VAS-skala med siffror).
Utförlig dygnsbok ska föras innan förskrivning av tyngdtäcke (VAS-skala utan siffror).

Utprovning tyngdtäcke

 • Vid utprovning ska förälder/ närstående eller personal föra dygnsbok. Det finns två olika varianter, en enklare och en mer utförlig:
  - Enkel dygnsbok som fylls i efter varje tillfälle som täcket används.
  - Utförlig dygnsbok som fylls i veckovis (VAS-skala med siffror).
  - Utförlig dygnsbok som fylls i veckovis (VAS-skala utan siffror). 
 • Utprovningstäcken finns på Barnhjälpmedelscentralen att låna för utprovning på Barn- och ungdomshabiliteringen eller i CSKs lokaler. Barn- och ungdomspsykiatrin har egna utprovningstäcken i sina lokaler. Utprovningsrum finns även på Hjälpmedelsservice, boka via hjälpmedelskonsulent.
 • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet.
 •  Informera om låneregler och återlämningsansvar (förbindelse går att skriva ut via Websesam)
 • Vid byte av tyngdtäcke: lämna aldrig ut ett nytt täcke förrän det "gamla" är återlämnat.

Att tänka på:

 • Hygienöverdrag får ej förskrivas till barn på grund av kvävningsrisken.
 • Rådfråga läkare vid begränsad hjärt-lungkapacitet och epilepsi. Kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos personen kan medföra att andningskapaciteten blir för dålig. Övervaka därför användningen av tyngdtäcket hos personer där sådan risk kan föreligga.
 • Tyngdtäcke med kedjor innehåller stål. Om brukaren har inopererad utrustning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet, rådgör med ansvarig läkare.
 • Var uppmärksam på att ett tungt täcke kan ge tryck på särskilt utsatta ställen som till exempel hälar och tår. Personer med trycksår ska inte använda tyngdtäcke.
 • Personer med droppfot - placera inte tyngdtäcket över foten.
 • Personer med ofrivilliga rörelser (till exempel spaticitet eller epilepsi) bör undvika tyngdtäcke med hårt material.
 • Fallrisk finns om tyngdtäcket hamnar på golvet.
 • Var uppmärksam på överstimulering, till exempel  kan ljudet från bollarna och för mycket sömn bidra till detta.

Skötselråd:

 • De flesta tyngdtäcken går att tvätta i vanlig tvättmaskin, skontvätt. Tyngre täcken har dragkedja som ska delas på innan tvätt. Levereras tyngdtäcket med tvättpåse så ska den användas vid tvätt.
 • Tyngdtäcken ska användas med påslakan.

Vid val av tyngdtäcke sök i Bassortiment eller sortimentskatalog i WebSesam.

Uppföljning tyngdtäcke

 • Uppföljning ska ske med hjälp av dygnsboken inom en till två månader.
 • Utvärdera om tyngdtäcket har haft den effekt som var målet med hjälpmedelet  - ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagens aktiviteter.

TYNGDVÄST

Bedömning tyngdväst 

 • Bedöm motorisk oro, nedsatta emotionella funktioner, koncentrationsförmågan, rums- och kroppsuppfattning och perceptuella funktioner. 
 •  Bedöm hur barnets dagliga aktiviteter fungerar. 

Utprovning tyngdväst 

 • Mät bröstmåttet på barnet för att kunna välja storlek på västen.
 • När västen är invand är rekommenderad användningstid cirka 20 - 60 minuter per tillfälle.
 • Effekten av västen kan vara "i stunden" när västen är på men den kan även komma efter användning eller både och.
 • Vid introduktion av västen bör den användas korta stunder. Öka tiden och antal tillfällen successivt.
 • Uppföljningsblankett bör följa med västen vid utprovning. Se respektive väst.
 • Tvätt av västen sker i vanlig tvättmaskin i tillhörande tvättpåse. 

Vid val av tyngdväst sök i Bassortiment eller i sortimentskatalog i WebSesam.

Uppföljning tyngdväst 

 • Viktigt att utvärdera om tyngdvästen har haft den effekt som var målet med hjälpmedlet - ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagens aktiviteter.
 • Uppföljning inom en till två månader.

DYNA:

Bedömning dyna

 • Bedöm barnets förmåga att sitta still längre stunder vid vardagsaktiviteter i hemmet, så som matsituation, läxläsning.
 • Bedöm även motorisk oro, emotionell funktionsnedsättning, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning och annurlunda preception.

Utprovning dyna 

 • Prova olika modeller av sinnesstimulerande dynor på BUH så att barnet/ungdomen själv kan välja typ av modell.
 • Dynorna förskrivs endast till hemmet.