18 09 21 Speciella sittmöbler

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som har behov av ett anpassat sittande inomhus som inte kan tillgodoses med stolar på öppna marknaden.

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att utföra basala aktiviteter så som t ex att äta, leka och skriva.
  2. Aktivitetsbegränsningar som innebär ett behov av alternativt sittande inomhus

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra en ökad/bibehållen aktivitetsförmåga vid måltider, lek och inlärning med ett funktionellt sittande
  2. Möjliggöra ett funktionellt alternativt sittande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:


 

Råd i förskrivningsprocessen

Anvisningar
Avser golvsitsar och höga barnstolar. Hög barnstol, specialfåtöljer samt "säckstolar"som finns i öppna handeln kan inte förskrivas.

Bedömning

Specialutrustad barnstol kan förskrivas till barn med funktionsnedsättning när anpassad standardstol/matstol inte täcker barnets behov av god sittställning.

Observera att vissa stolar har ”omvänd sitslyft”, dvs att tryck på reglaget till gaskolven gör antingen att stolen höjs eller sänks. Inför förskrivning, fundera på vilken funktion som kan göra barnet/ungdomen mest självständig.

Elektrisk höj- och sänkfunktion kan förskrivas till barn/ungdom med funktionsnedsättning som väger mer än 25 kg, i de fall manuellt lyftreglage inte är tillräckligt för behov av lyftjustering. Kan också förskrivas till de barn/ungdomar som i och med denna funktion kan bli självständiga i sin förflyttning till från stol och i sitt sittande.

Vid benlängdsskillnad kan det ibland underlätta att välja en stol med coxitsits eller delade fotplattor, beroende på var benlängdsskillnaden kommer ifrån.

Då standard sits behövs väljs den stol som är mest prisvärd. Kontakta barnhjälpmedelskonsulent vid frågor.

Vad gäller arbetsstol i förskola/skola så ansvarar kommunen för grundutrustning. Höj och sänkbar arbetsstol i barnstorlek med broms, ligger inom kommunens/skolhuvudmannens ansvarsområde som deras grundutrustning medan förskrivare på BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp. Personligt hjälpmedel förskrivs utifrån en medicinsk bedömning för att kompensera eller mildra en varaktig funktionsnedsättning och är avsedda att användas endast av den person till vilken den föreskrivits. Förskrivare på BUH kan ge råd och stöd vid inköp av grundutrustning till förskola/skola.

Viktigt att påminna att personligt hjälpmedel ska följa barnet vid stadiumbyte alternativt lämnas åter till barnhjälpmedelscentralen om behovet upphör.

Utprovning

Informera barnet/ungdomen och dess nätverk om tipprisk osv. Stolen ska vara låst då man sätter sig/ reser sig.

För barn/ungdom som har behov av huvudstöd och tiltfunktion bör man informera nätverket att huvudstödets läge ändras då stolen tiltas bakåt. Ett tips kan vara att markera med ex färgad tejp var huvudstödets grundinställning ska vara.

Vissa skruvar behöver med tiden skruvas åt då de tenderar att lossna lite, detta kan nätverket utföra själva.

Uppföljning

Minst en gång per år, oftare i början och under barnets tillväxtperioder.