Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (kunskapsstyrning)

Region Värmlands hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad. Här hittar du information om pågående arbeten med implementering av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vårt arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas på bästa möjliga sätt för att möta den individuella patientens behov och uppfylla Region Värmlands övergripande mål för hälso- och sjukvården. Målen är:

 • bäst vårdkvalitet
 • inga vårdskador
 • vård utan köer
 • respektfulla möten

Skiss som visar hur processerna går till internt i Region Värmland.

 

Så går processerna till i Region Värmland

Riktlinjeprocessen

 • ta emot preliminär nationell riktlinje från Socialstyrelsen
 • etablera arbetsgrupp i Region Värmland
 • politisk viljeinriktning Uppsala-Örebro regionen
 • politisk viljeinriktning Region Värmland
 • konsekvensbeskrivning för Region Värmland inklusive uppdrag vårdprogramarbete

Vårdprogramprocessen

 • ta emot uppdrag
 • vårdprogramarbete
 • leverera vårdprogram

Uppföljningsprocessen

 • ta emot uppdrag mätning av följsamhet
 • årlig mätning av följsamhet
 • inhämta synpunkter från expertgrupp
 • leverera resultat och synpunkter av mätning

Implementeringsprocessen i hälso- och sjukvården

 • vårdprogrammet publiceras här och i Vida, regionens IT-stöd för styrande dokument
 • verksamhetschefen ansvarar för att vårdprogrammen implementeras i verksamheten

 

Pågående arbeten

Du kan se statusuppdateringar kring pågående arbeten genom att klicka på respektive område i högerspalten.