Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (kunskapsstyrning)

Region Värmland ska bedriva jämlik och god hälso- och sjukvård. Målet är att bästa möjliga kunskap ska användas i varje enskilt patientmöte.

Det nationella systemet för kunskapsstyrning består av tre delar:

  • Kunskapsstöd
  • Uppföljning och analys
  • Stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap

Systemet ska utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Ett gemensamt system för kunskapsstyrning är viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet i Sverige.

Region Värmland har ställt sig bakom det nationella systemet för kunskapsstyrning vilket bland annat innebär att vi speglar det nationella systemet i det lokala arbetet.

Kunskapsstyrning är ett gemensamt arbete mellan Sveriges regioner och arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs mer på kunskapsstyrningvard.se

Kunskapsstyrningsrådet

Kunskapsstyrningsrådet ansvarar för implementeringen av det lokala systemet för kunskapsstyrning. Uppdraget innebär bland annat att skapa förutsättningar för kunskapsbaserad vård. I det ingår att säkerställa:

  • Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd.
  • Processbaserat förbättringsarbete för hälso- och sjukvårdens vårdprocesser.
  • Ordnat införande och ordnad utfasning av medicintekniska produkter och kliniska arbetssätt.

Rådet stödjer också hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp genom att vara rådgivande både internt och externt för frågor kopplat till kunskapsstyrning.