Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård genom Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader innebär till exempel att två personer med samma sjukdomstillstånd riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Hälso- och sjukvården arbetar på olika sätt för att utjämna dessa skillnader. Kunskapsstyrning är ett av flera verktyg som används för att göra en bra vård ännu bättre. Enkelt uttryckt är målet med kunskapsstyrning att alltid använda bästa tillgängliga kunskap.

Systemet organiseras på tre nivåer: regionerna, sjukvårdsregionalt och nationellt.

Region Värmland Kunskapsstyrningsråd

Kunskapsstyrningsrådet ansvarar för Region Värmlands lokala implementering av systemet för kunskapsstyrning. Uppdraget innebär bland annat att skapa förutsättningar för kunskapsbaserad vård. I det ingår att säkerställa:

  • Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd.
  • Processbaserat förbättringsarbete för hälso- och sjukvårdens vårdprocesser.
  • Ordnat införande och ordnad utfasning av medicintekniska produkter och kliniska arbetssätt.

Rådet stödjer också hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp genom att vara rådgivande både internt och externt för frågor kopplat till kunskapsstyrning.

För att skicka in ett ärende eller fråga till kunskapsstyrningsrådet, använd formuläret som finns på den här sidan (länk till regionens intranät).