Ordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder

Arbetssättet ordnat införande ger förutsättningar för en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig process för införande av ny medicinsk teknik och metoder i hälso- och sjukvården.

Anmäl ärende till ordnat införande av ny medicinskt teknik

Anmälan om ärende till ordnat införande görs via regionens intranät: Anmäl ärende till ordnat införande här

Beskrivning av arbetsprocessen för ordnat införande

Processen som helhet är tänkt att ta 60 dagar. Inom det tidsspannet ska två arbetsgruppsmöten och ett möte för kunskapsstyrningsrådet rymmas. På grund av den rådande situationen med covid-19 kan processen komma att ta längre tid än 60 dagar.

Investeringsgräns är inte ett kriterium utan alla frågor som gäller ny medicinteknik eller nya metoder styrs in.

Som en del av ordnat införande arbetar vi med HTA (Health Technology Assessment) för systematisk utvärdering av metoder och tekniker. Läs mer om HTA.

Processbild och beskrivning hittar du även här:

Beskrivning av arbetsprocessen för ordnat införande (pdf).

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppens medlemmar har utsetts av Kunskapsstyrningsrådet och är:

 • Ulrica Elfgren, bibliotekschef Område vårdkvalitet, (sammankallande)
 • Edit Floderer, överläkare hjärt- akut medicinkliniken
 • Anne Hagberg, bibliotekarie Område vårdkvalitet
 • Eric Le Brasseur, utvecklingsledare öppenvård
 • Per-Inge Bengtsson, IT Arkitekt
 • Mikael Fredholm, civilingengör Medicinsk teknik
 • Tobias Nyåker, enhetschef hjälpmedelsservice
 • Tony Schönberg, verksamhetschef/överläkare kirurgiska kliniken Karlstad (adjungerad)
 • Peter Stenbom, överläkare och chefläkare, ordförande i Etikkommittén
 • Maria Stålhammar, HTA-ansvarig Centrum för klinisk forskning och utbildning
 • Marita Toreheim Kase, verksamhetschef Neurolog- och rehabiliteringskliniken
 • Staffan Thorling, överläkare An-Op-Iva