Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén i Värmland verkar tillsammans med Läkemedelsenheten för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Kommitténs uppdrag är bland annat att:

  • vara ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor
  • ta fram, implementera och följa upp terapirekommendationer
  • kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel och dess plats i terapin
  • årligen utfärda Rekommenderade läkemedel
  • medverka vid upphandling av läkemedel
  • medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor
  • verka för att god patientinformation och egenvårdsråd utarbetas
  • informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar
  • samverka med bland annat den kommunala hälso- och sjukvården, länets apotek, de privata vårdgivarna och handikapporganisationerna.

 

Sammanträden 2019

Sammanträdestid: 13.00 - 16.00

31 januari
7 mars
4 april - inställt
23 maj
12 sept
17 okt
14 nov
12 dec

 

Protokoll 2018
20 september
18 oktober
15 november
13 december
8 februari
12 april
14 juni