Hiv

Hiv är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hiv, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ring alltid Infektionsbakjour (010-831 50 00 växel) för omedelbart omhändertagande.
 2. Förhållningsregler: Patienten får inte ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg. I övrigt ger behandlande läkare på specialistmottagning individuella förhållningsregler. Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hiv-prov på sexpartners och personer som delat injektionsverktyg. Görs vanligen av Infektionskliniken.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Görs på Infektionsklinik och ska anmälas med ett patient-ID av typen "Rikskod" eller ett så kallat "Annat nummer". Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hiv är kostnadsfria för patienten. Provtagningskostnaden belastar inte provtagande vårdenhet.

Smittskyddsblad

Översättningar av smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id
 • hemortsregion (region där patienten är bosatt)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum för hiv
 • diagnosdatum och kriterier om AIDS
 • sannolikt födelseland och smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits
 • namn på klinik, ansvarig anmälare
 • om remitterad och från/till vilken klinik
 • datum om avliden.

Lokala rutiner

Vid positiv hiv-serologi ska patienten skyndsamt omhändertas på infektionsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad. Kontakta infektionsbakjour via växeln, 010-831 50 00. 

Anonymt hivtest, provtagning för hiv

Blodburen smitta  

Placering av barn med blodburen smitta i förskola och skola (hepatit B, C och hiv)  

Åtgärder vid kontakt med blod i förskola och skola 

Blanketter och remisser

Anmälan om byte av behandlande läkare
Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan 
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).