MRSA - Meticillinresistenta Staphylococcus aureus

MRSA är allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Vad är MRSA?

MRSA är gula stafylokocker som utvecklat resistens mot de antibiotika som vanligtvis används för att behandla stafylokocker. Stafylokocker är hudbakterier och sprids framför allt via direkt och indirekt kontaktsmitta, dvs. via händer, ytor och föremål

Smittskyddsblad

Översättningar av smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Handläggning vid nyupptäckt MRSA
(patient som tidigare inte är känd bärare av MRSA)

  1. Meddela patienten provsvaret. Ge förhållningsregler enligt smittskyddsblad både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
  2. Dokumentera givna förhållningsregler och bärarskapet med en tydlig anteckning i patientens journal. 
  3. Märk journalen i Cosmic med MRSA, se Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen.
    Obs! Patienten betraktas som MRSA-bärare även om provsvaret visar "ingen växt av MRSA". Detta gäller så länge patientens bärarskap inte är avskrivet.  
  4. Vid pågående infektion bör lämplig behandling och handläggning i det akuta skedet diskuteras med infektionsläkare
  5. Vid behov kontakta Smittskydd Värmland för diskussion och råd om handläggning, t.ex. vid riskyrke. 
  6. Remittera patienten till infektionsklinikens MRSA-team för fortsatt handläggning.
  7. Gör en klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet.

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas. 

MRSA-team

Alla patienter med nyupptäckt MRSA ska remitteras till MRSA-teamet, infektionskliniken Centralsjukhuset Karlstad, för fortsatt handläggning. MRSA-teamet består av sjuksköterskor och läkare. Teamet ansvarar för uppföljning av MRSA-bärarskapet inkl. kontrollodlingar, smittspårning, eradikeringsbehandling och i aktuella fall avskrivning av MRSA-bärarskap. Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen

Kontrollodlingar av MRSA

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal var god se sidan om multiresistenta bakterier (MRB) respektive sidan MRB personal. Kontrollodlingar av MRSA hos redan känd MRSA-bärare ordineras av infektionsläkare. 

Avskrivning av MRSA-bärarskap (smittfriförklaring)

Får endast göras av ansvarig läkare på infektionskliniken i samråd med smittskyddsläkare enligt Socialstyrelsens direktiv. Vid avskrivning av MRSA-bärarskap gör ansvarig läkare på infektionskliniken en anteckning i infektionsjournalen och tar bort märkningen i Cosmic. 

Lokala rutiner

MRSA - handläggning av patient med bärarskap - kommunal vård

MRSA - handläggning av patient med bärarskap - poliklinisk vård och dagvård

MRSA - handläggning av patient med bärarskap - slutenvård 

MRSA - information till patienter som vårdats samtidigt med en patient med antibiotikaresistenta bakterier samt information till vårdcentral/provtagande enhet om patient som ska provtas för MRSA