Rabies

Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Rabiesvirus sprids med infekterade djurs saliv. Hund är för människan den vanligaste smittkällan; cirka 99 procent av alla rabiesfall hos människan är orsakade av hundbett. Dödligheten i rabies vid manifest klinisk sjukdom är så gott som 100 procent, och de åtgärder som står till buds är förebyggande insatser. 

Se Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer från juni 2019: 
Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies  

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Misstänkt eller verifierad rabies kräver snar bedömning och åtgärd. Vid stark klinisk misstanke kontakta infektionsspecialist samt smittskyddsläkare.
  2. Förhållningsregler: Sjukdomen är allmänfarlig vilket innebär att förhållningsregler skall ges utifrån Smittskyddslagen 2004:168. Diskutera dessa med Smittskyddsläkaren.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland, eventuell smittort samt omständigheter runt smittotillfället (djurbett).
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ja, detta innebär att Post Expositionsprofylax (PEP) skall vara kostnadsfri för patienten. Misstänkt exponerade skall handläggas via Infektionskliniken. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad rabies, läkarinformation  

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.